बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
प्रयोगशालामा अनुगमनका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका माननीय राज्यमन्त्री इन्द्र माया गुरुङ ज्यू

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.