बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
सूचनाको हक सम्बन्धि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 सूचनाको हक सम्बन्धि सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा Word. सूचनाको हक सम्बन्धि 2079-06-02 हेर्नुहोस् Download
2 सूचनाको हक सम्बन्धि सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा Pdf. सूचनाको हक सम्बन्धि 2079-05-01 हेर्नुहोस् Download

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.