Government of Bagmati Province

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Directorate of Agriculture Development

Soil and Fertilizer Testing Laboratory

Hetauda, Makwanpur
सूचनाको हक सम्बन्धि
S.N Title Category Published Date View File Download
1 सूचनाको हक सम्बन्धि सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा Word. सूचनाको हक सम्बन्धि 2079-06-02 View Download
2 सूचनाको हक सम्बन्धि सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा Pdf. सूचनाको हक सम्बन्धि 2079-05-01 View Download

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.