Government of Bagmati Province

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Directorate of Agriculture Development

Soil and Fertilizer Testing Laboratory

Hetauda, Makwanpur
फारमहरु (कर्मचारीका लागि)
S.N Title Category Published Date View File Download
1 सम्पत्ति विवरणको खाममा लेख्‍ने नमुना फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2080-04-01 View Download
2 सम्पत्ति विवरण फारम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2080-04-01 View Download
3 करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि का.स.मू. फारम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2079-10-01 View Download
4 राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणी विहिन निजामती कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2079-04-01 View Download
5 सम्पत्ति विवरण फारम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2079-04-01 View Download

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.